1.5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลคำบง
ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี 41160
โทรศัพท์ 0-4215-0206
โทรสาร 0-4215-0207
อีเมล์ khondee-111@hotmail.com