2.3 งานเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยมีระยะเวลาการยื่นเอกสาร ดังนี้ – ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (21 – 27 มีนาคม 2564) และ – ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564) โดยยื่นได้ตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทนได้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

1 2 3 4
ข้ามไปยังทูลบาร์