4.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน