8.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี