โครงสร้างเทศบาล

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางพูลศิริ โคตรชมภู

ปลัดเทศบาลตำบลคำบง

โทร. 085-0107335

นางสาวนารินรักษ์ ก้านสัญชัย

รองปลัดเทศบาลตำบลคำบง

โทร. 090-8542079

นางสาวอมรา จอดนอก

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร. 068-7413517

นางสาวอาภรณ์ สุวรรณศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 089-9433687

นายวิรัตร์ สิงห์มี

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 086-2257559

นางสาวนารินรักษ์ ก้านสัญชัย

รักษาการผู้อำนวยกองการศึกษา

โทร. 090-8542079

โครงสร้างของเทศบาลตำบลคำบง

ข้ามไปยังทูลบาร์