โครงสร้างเทศบาล

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางพูลศิริ โคตรชมภู

ปลัดเทศบาลตำบลคำบง

โทร. 085-0107335

นางสาวนารินรักษ์ ก้านสัญชัย

รองปลัดเทศบาลตำบลคำบง

โทร. 090-8542079

นางสาวสุวภัทร์ สังฤทธิ์

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร. 064-1914247

นางสาวอาภรณ์ สุวรรณศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 089-9433687

นายวิรัตร์ สิงห์มี

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 086-2257559

นางสาวนารินรักษ์ ก้านสัญชัย

รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองการศึกษา

โทร. 090-8542079

โครงสร้างของเทศบาลตำบลคำบง