โครงสร้างเทศบาล

โครงสร้างหน่วยงาน

จ.ส.ต.เทียนชัย พันธ์บุตร

ปลัดเทศบาลตำบลคำบง

จ.อ.ธงชัย อาจแดง

รองปลัดเทศบาลตำบลคำบง

น.ส.อมรา จอดนอก

หน.สำนักปลัดเทศบาล

น.ส.อาภรณ์ สุวรรณศรี

ผอ.กองคลัง

นายวิรัตร์ สิงห์มี

ผอ.กองช่าง

นายพนมเทียน นะราช

หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

ข้ามไปยังทูลบาร์