สำนักปลัด

ว่าง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวสุวภัทร สังฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนุชนารถ วงษ์แก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายระพิน บุตรวาระ

นักวิชาการสุขาภิบาล

นางยุพรรณ อาจแดง

นักทรัพยากรบุคคล

นายนิกร ชาพิมพ์

นักพัฒนาชุมชน

จ.อ.ศักดิ์ประเวช วันหา

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

น.ส.จิราภรณ์ วงษ์แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

ว่าง

นิติกรปฏิบัติการ

นายศตนารถ สีหาบง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พนักงานจ้างสำนักปลัด

น.ส.อัญชนา ละดาดาษ

ผช.นักวิชาการเกษตร

ว่าง

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

น.ส.พิชชาภา เพ็งแจ่มแจ้ง

ผช.จพง.ธุรการ

นายเรวัตร พลเยี่ยม

พนักงานขับรถยนต์

ว่าง

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายวรวุฒิ โพธิ์ทอง

ภารโรง

นายอลังการ วงษ์แก้ว

คนงานทั่วไป

นายบัณฑิต ช่วยแสง

คนงานประจำรถขยะ

ว่าง

คนงานประจำรถขยะ

ว่าง

คนงานประจำรถขยะ

Print Friendly, PDF & Email