สำนักปลัด

นางสาวอมรา จอดนอก

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายสัมฤทธิ์ วรศรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนุชนารถ วงษ์แก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายระพิน บุตรวาระ

นักวิชาการสุขาภิบาล

นางยุพรรณ อาจแดง

นักทรัพยากรบุคคล

นายนิกร ชาพิมพ์

นักพัฒนาชุมชน

จ.อ.ศักดิ์ประเวช วันหา

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

น.ส.จิราภรณ์ วงษ์แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานจ้างสำนักปลัด

นายพิชิต เวียงนนท์

ผช.นักวิชาการเกษตร

น.ส.น้ำผึ้ง สุทาวา

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

น.ส.พิชชาภา เพ็งแจ่มแจ้ง

ผช.จพง.ธุรการ

นายเรวัตร พลเยี่ยม

พนักงานขับรถยนต์

นายเจษฏา จันทะลา

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายวรวุฒิ โพธิ์ทอง

ภารโรง

นายอลังการ วงษ์แก้ว

คนงานทั่วไป

นายประเสริฐ พัฒนแสง

คนงานประจำรถขยะ

นายจินดา บุญสิทธิ์

คนงานประจำรถขยะ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์