สำนักปลัด

นางสาวอมรา จอดนอก

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนุชนารถ วงษ์แก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายระพิน บุตรวาระ

นักวิชาการสุขาภิบาล

นางยุพรรณ อาจแดง

นักทรัพยากรบุคคล

นายนิกร ชาพิมพ์

นักพัฒนาชุมชน

จ.อ.ศักดิ์ประเวช วันหา

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

น.ส.จิราภรณ์ วงษ์แก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

นางวิภาวี ธวัชพลังกร

นิติกรปฏิบัติการ

พนักงานจ้างสำนักปลัด

น.ส.อัญชนา ละดาดาษ

ผช.นักวิชาการเกษตร

น.ส.น้ำผึ้ง สุทาวา

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

น.ส.พิชชาภา เพ็งแจ่มแจ้ง

ผช.จพง.ธุรการ

นายเรวัตร พลเยี่ยม

พนักงานขับรถยนต์

ว่าง

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายวรวุฒิ โพธิ์ทอง

ภารโรง

นายอลังการ วงษ์แก้ว

คนงานทั่วไป

นายจินดา บุญสิทธิ์

คนงานประจำรถขยะ

นายบัณฑิต ช่วยแสง

คนงานประจำรถขยะ

ว่าง

คนงานประจำรถขยะ

ว่าง

คนงานประจำรถขยะ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์