สมาชิกสภา

นายสำผัด อินทะชัย

ประธานสภาเทศบาล

นายสุรวุฒิ เจริญภูมิ

รองประธานสภาเทศบาล

นายโชคอนัตน์ นันทะสาร

สมาชิกสภา

นายวีระศักดิ์ มาตรฝาง

สมาชิกสภา

นายศักดา จันทะลา

สมาชิกสภา

นายทองสุข เพ็งวงศ์

สมาชิกสภา

นายชัยวิชิต หงษ์ศรีจันทร์

สมาชิกสภา

นายหนูแดง จันทะนา

สมาชิกสภา

นายบวร จันทรชิต

สมาชิกสภา

นายแสวง อัคราช

สมาชิกสภา

นายสุบรรณ วรศรี

สมาชิกสภา

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์