สมาชิกสภา

นายสำผัด  อินทะชัย

ประธานสภา

โทร. 092-8434696

นายพุฒ  คลังแสง

รองประธานเทศบาล

โทร. 063-5084282

นายคำผล  มาสนา

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 087-2284065

นางอนุรักษ์  อินทะแสง

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 083-3288872

นายประวิทย์  ละดาดาษ

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 062-1276636

นายทองสุข   เพ็งวงค์

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 091-3591399

นายวีระศักดิ์   มาตรฝาง

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 085-6799582

นายกิตติภณ   อินทะไชย

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 062-1579919

นายโอฬาร   วงษ์แก้ว

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 092-7915102

นางสาวสังวาลย์   เนื่องโพนงาม

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 098-1488215

นายวรพล   โม้ดา

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 062-6213331

นายสุบรรณ    วรศรี

สมาชิกสภาเทศบาล

โทร. 087-8568177

Print Friendly, PDF & Email