สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลคำบง

ศาลาวัด หมายความว่า ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำบง มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

รูปเทวดา หมายความว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำบง

ดวงอาทิตย์ หมายความว่า เทศบาลตำบลคำบงบริหารงานด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ และมีการพัฒนาครอบคลุมในเขตพื้นที่เท่าเทียมกัน

สระน้ำ หมายความว่า พื้นที่เทศบาลตำบลคำบงมีความอุดมสมบูรณ์  และมีความร่มเย็นเป็นสุข

ดอกบัว หมายความว่า ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลคำบง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีสติปัญญาที่ดีในการครองตน

ไผ่บง หมายความว่า  ความสมานสามัคคีรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำบงและมีความมั่นคงเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

ที่ตั้งเทศบาลตำบลคำบง หมู่ที่ 1 บ้านคำบง ตำบลคำบง  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  41160

คำขวัญเทศบาลตำบลคำบง

“มูลนิธิชัยพัฒนา ถิ่นเกษตรก้าวหน้า
ชาวประชามั่นในคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ลือเลื่องแชมป์โลกเจ็ตสกี

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง  ตำบลคำบงเป็นหนึ่งใน 13 ตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เนื้อที่ ตำบลคำบง ตำบลคำบงมีเนื้อที่ทั้งหมด  65,625  ไร่  หรือ  105  ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  ลักษณะเป็นเนินดินสภาพดินเป็นดินทรายประมาณ 57% เป็นดินเหนียวปนลูกรัง40% เป็นดินลูกรัง 7% สภาพป่าเป็นป่าเสื่อมโทรมลักษณะการตั้งหมู่บ้านห่างกันโดยเฉลี่ย 3.35 กิโลเมตร  ถนนสายที่ผ่านตำบลคำบง คือ สายบ้านผือ -  ดงไร่  (ถนนลาดยาง)

 • ทิศเหนือ ติดเขตตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศใต้ ติดเขตตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 • ทิศตะวันตก ติดเขตตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธาน

จำนวนหมู่บ้าน มีหมู่บ้านในตำบลคำบง รวม 10 หมู่บ้าน

 1. หมู่ที่  1 บ้านคำบง  ห่างจากอำเภอบ้านผือ 14.8 กิโลเมตร
 2. หมู่ที่  2 บ้านเจริญสุข ห่างจากอำเภอบ้านผือ 15.1 กิโลเมตร
 3. หมู่ที่  3 บ้านดงหมู ห่างจากอำเภอบ้านผือ  11.7 กิโลเมตร
 4. หมู่ที่  4 บ้านชัยเจริญ ห่างจากอำเภอบ้านผือ 11 กิโลเมตร
 5. หมู่ที่  5 บ้านนาล้อม ห่างจากอำเภอบ้านผือ 17.2 กิโลเมตร
 6. หมู่ที่  6 บ้านนาล้อมน้อย ห่างจากอำเภอบ้านผือ 17.7 กิโลเมตร
 7. หมู่ที่  7 บ้านโนนสมบูรณ์  ห่างจากอำเภอบ้านผือ 17.8  กิโลเมตร
 8. หมู่ที่  8 บ้านคำแหน ห่างจากอำเภอบ้านผือ 19.8 กิโลเมตร
 9. หมู่ที่  9 บ้านดงเย็นพัฒนา ห่างจากอำเภอบ้านผือ 21.8 กิโลเมตร
 10. หมู่ที่ 10 บ้านคำบง ห่างจากอำเภอบ้านผือ 14.8 กิโลเมตร

ประชากร ตำบลคำบงประชากรทั้งสิ้น 7,044 คน แยกเป็น ชาย 3,502 คน หญิง 3,542 คน  มีจำนวนครัวเรือน  2,263  ครัวเรือน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
รวม
(ครัวเรือน)
ชาย
หญิง
1
คำบง นางรุ่งทิพย์ ก้านสัญชัย
195
344
336
710
2
เจริญสุข นายยุทธพงษ์ พิลากุล
304
453
447
839
3
ดงหมู นายคำปุ่น ระวิเวท
246
461
487
959
4
ชัยเจริญ นายอุเท ผลทิพย์
150
238
243
487
5
นาล้อม นายเทียน พิมมะทา
209
401
421
802
6
นาล้อมน้อย นางไพทูล ชัยชนะ
144
222
245
471
7
โนนสมบูรณ์ นางบงกช ลอยนอก
229
315
305
616
8
คำแหน นางสมพิศ อินทรวิชัย
224
373
368
720
9
ดงเย็นพัฒนา นายนิกร หลอดคำ
197
322
282
638
10
คำบง นายสมหมาย ฤทธิ์ศร
365
373
408
745
รวม
2,263
3,502
3,542
344

(สำนักบริหารทะเบียน อำเภอบ้านผือ (กรมการปกครอง) ณ 30 ธันวาคม 2562)

สภาพเศรษฐกิจ

 • อาชีพของประชากรในเขตเทศบาลตำบลคำบง
  • ทำการเกษตร 95%  รับจ้างทั่วไป 2%
  • รับราชการ 2 %  ค้าขาย 1%
 • หน่วยงานธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล
  • ธนาคาร 1 แห่ง  บ้านเช่า/รีสอร์ท 9 แห่ง
  • ปั๊มน้ำมัน 3 แห่ง  โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
  • โรงสี  12 แห่ง

สภาพสังคม

 • การศึกษา
  • โรงเรียนประถมศึกษา (ภาคบังคับ) 4 แห่งโดยมี
  • โรงเรียนศึกษา(โรงเรียนขยายโอกาส) 1 แห่ง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
 • สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  • วัด/สำนักสงฆ์  9  แห่ง
 • สาธารณสุข
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง
  • สถานพยาบาลเอกชน  - แห่ง
  • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  -  แห่ง
  • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100%
 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  • สถานีตำรวจ 1  แห่ง
  • สถานีดับเพลิง  -   แห่ง
  • ศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 1  แห่ง
  • ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบล  1 แห่ง

การบริการพื้นฐาน

 • การคมนาคม
  • การคมนาคมติดต่อของตำบลคำบง  สามารถติดต่อกันได้สะดวกทั้ง 10 หมู่บ้าน ถนนที่ติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง พาหนะที่ใช้ในการติดต่อของตำบลคำบง ดังนี้
  • ถนนอุดร – บ้านผือ ผ่านหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 10 (มีรถประจำทางผ่าน)
  • ถนนจากสามแยกบ้านดงหมู หมู่ที่  3, 5, 6, 9 (มีรถสามล้อเครื่องบริการ)
  • ถนนคำบง – บ้านโนนสมบูรณ์ จากหมู่ที่ 10 ไปหมู่ที่ 7 (ไม่มีรถบริการ)
  • ถนนบ้านเจริญสุข หมู่ที่ 2 ไป หมู่ที่ 8  (มีรถสามล้อเครื่องบริการ)
  • ถนนบ้านคำบง หมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 8  (ไม่มีรถบริการ)
 • การโทรคมนาคม
  • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขย่อย (ไปรษณีย์ตำบล) 1 แห่ง
  • สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ  -  แห่ง
 • การไฟฟ้า
 • มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน
 • 4.) แหล่งน้ำธรรมชาติ
 • ลำน้ำ/ลำห้วย 6 สาย /หนอง  15 แห่ง
 • 5.) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 • ฝาย  6  แห่ง  อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น 137 แห่ง บ่อโยก 16 แห่ง
 1. ข้อมูลอื่น ๆ

1.) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เป็นพื้นที่ที่ทำการเกษตรเป็นส่วนมาก ราษฎรในตำบลคำบงจะทำการทำนา ทำสวน และทำไร่อ้อย ไร่ยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งที่นิยมทำกันมวลชนจัดตั้ง

กลุ่ม จำนวน/รุ่น จำนวน/คน
ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 350 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ - -
กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น 20 คน
อปพร. 2 รุ่น 150 คน
อสม. 1 รุ่น 150 คน
กลุ่มสตรี 1 รุ่น 150 คน
กลุ่มเยาวชน 6 รุ่น 350 คน