วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลคำบง

“เป็นองค์กรที่ทำงาน  ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด

เพื่อยกคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มั่นคงและยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission) พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำบง

พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของตำบลในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

พันธกิจที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

พันธกิจที่3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร  การจัดการตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้และชุมชนเข้มแข็ง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตำบล

  1. การคมนาคมสะดวก
  2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
  3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
  5. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี
  7. ประชาชนมีสุขภาพดี
  8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
  9. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  10. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
Print Friendly, PDF & Email