งานตรวจสอบภายใน

https://www.khambonglocal.go.th/wp-content/uploads/2023/07/2.กฎบัตร-หน้าที่-10.pdf https://www.khambonglocal.go.th/wp-content/uploads/2023/07/5.แผนการตรวจ.pdf https://www.khambonglocal.go.th/wp-content/uploads/2023/07/6.รายงานผลตรวจ.pdf https://www.khambonglocal.go.th/wp-content/uploads/2023/07/7.แสดงการติดตามผล.pdf

Print Friendly, PDF & Email