คณะผู้บริหาร

นายธวัชชัย ทองทิพย์

นายกเทศมนตรีตำบลคำบง

นายตุ่ย ชัยชนะ

รองนายกเทศมนตรี (1)

นายประยูร ละดาดาษ

รองนายกเทศมนตรี (2)

นายสำราญ เวียงนนท์

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสายยนต์ จันทุมมา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ข้ามไปยังทูลบาร์