กองช่าง

นายวิรัตร์ สิงห์มี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสวาท ผดุงเวียง

นายช่างโยธา

น.ส.เบญจวรรณ ต้นแก้ว

ผช.จพง.ธุรการ

นายเอกพงษ์ แก้วธรรม

ผช.จพง.การประปา

นายสมัย โม้ดา

ผช.ช่างไฟฟ้า

ว่าง

ผช.ช่างโยธา

Print Friendly, PDF & Email