กองคลัง

นางสาวอาภรณ์ สุวรรณศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

น.ส.สุพรรณนีย์ ศรีสุราช

จพง.การเงินและบัญชี

ว่าง

จพง.จัดเก็บรายได้

น.ส.สุชาดา วิยะวงษ์

จพง.พัสดุ

น.ส.สาริสา ภูรินท์ณภัทร

ผช.จพง.พัสดุ

น.ส.ทิพยรัตน์ อบชัย

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นาย…………………………………………

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

Print Friendly, PDF & Email