กองการศึกษา

ว่าง

ผอ.กองการศึกษาฯ

ว่าง

นักวิชาการศึกษา

น.ส.พูลสุข กิจนุกร

ตำแหน่ง ครู

นางวรรณนภา นามสุดตา

ตำแหน่ง ครู

น.ส.แหวน ไชยสงค์

ตำแหน่ง ครู

นางอมรรัตน์ พลแสง

ตำแหน่ง ครู

นางศิรินันต์ ดาทอง

ผช.จพง.ธุรการ

นายประเทือง หงษ์ศรีจันทร์

คนงานทั่วไป

น.ส.นลพรรณ นันทะสาร

คนงานทั่วไป

น.ส.สุทิษา อัคราช

ผู้ดูแลเด็ก

นางสว่างจิต หลอดคำ

ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.วิไลวรรณ บุญพงษ์

ผู้ดูแลเด็ก

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภารัตน์ ปะทะทัง

ผู้ดูแลเด็ก

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์