กองการศึกษา

นายพนมเทียน นะราช

หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

น.ส.จรรยา บุญพึ่ง

นักวิชาการศึกษา

น.ส.พูลสุข กิจนุกร

ตำแหน่ง ครู

นางวรรณนภา นามสุดตา

ตำแหน่ง ครู

น.ส.แหวน ไชยสงค์

ตำแหน่ง ครู

นางอมรรัตน์ พลแสง

ตำแหน่ง ครู

นางศิรินันต์ ดาทอง

ผช.จพง.ธุรการ

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์