นายธวัชชัย  ทองทิพย์

นายกเทศมนตรีตำบลคำบง

สายด่วนนายก 089-9438617

ข้อมูลทั่วไป

ITA

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 50

เนื้อหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 กันยายน 2566 ประกาศจากเทศบาลตำบลคำบง การชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
22 กันยายน 2566 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำบง ครั้งที่ 3 (ประจำไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2566
21 กันยายน 2566 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
15 กันยายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคำบง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
15 กันยายน 2566 พื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบ้านต้นแบบ บ้านคำบงหมู่ 1 บ้านเจริญสุข หมู่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 บ้านชัยเจริญ หมู่ 4 และบ้านคำบง หมู่ 10 ตามโครงการบ้านต้นแบบ หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ตำบลน่ามอง ประจำปี 2566
14 กันยายน 2566 โครงการอบรมการจัดทำถังดักไขมันอย่างง่ายเพื่อใช้ในครัวเรือน ประจำปี 2566
12 พฤษภาคม 2566 โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
11 พฤษภาคม 2566 โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566
24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลคำบง ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566
24 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลคำบง ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 10 เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
20 มีนาคม 2566 พ.ร.บ. เลือกตั้งท้องถิ่น ฉบับที่ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 มีนาคม 2566
7 กุมภาพันธ์ 2566 ่เรื่อง การประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอุดรธานี/หนังสือแจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของ กปน. มาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

การจัดซื้อจัดจ้าง

4 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.8 บ้านคำแหน (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ)
21 สิงหาคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 บ้านคำแหน (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ)
15 สิงหาคม 2566 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ม.8 บ้านคำแหน (ถนนสายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ)
4 สิงหาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายบ้านโนนสมบูรณ์-บ้านหนองกุง ต.หายโศก)
17 กรกฎาคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายบ้านโนนสมบูรณ์-บ้านหนองกุง ต.หายโศก)
14 กรกฎาคม 2566 ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านโนนสมบูรณ์ (สายบ้านโนนสมบูรณ์-บ้านหนองกุง ต.หายโศก)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น. [rss_gprocurement type="P0"] [rss_gprocurement type="B0"] [rss_gprocurement type="15"] [rss_gprocurement type="D0"] [rss_gprocurement type="W0"] [rss_gprocurement type="D1"] [rss_gprocurement type="W1"] [rss_gprocurement type="D2"] [rss_gprocurement type="W2"]

ข่าวราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/09/2566หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67กพส.มท 0810.4/ว401229/09/256629/09/2566
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนกค.มท 0803.3/ว400429/09/256629/09/2566
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 [อบจ.]     [เทศบาล, อบต.] [เงินล้น]สน.คท.มท 0808.3/ว401929/09/256629/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กพส.มท 0810.4/ว401329/09/256629/09/2566
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตสน.คท.มท 0808.2/ว400128/09/256629/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กศ.มท 0816.4/ว399028/09/256628/09/2566
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กพส.มท 0810.6/ว399428/09/256628/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกม.มท 0804.6/ว399828/09/256628/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กพส.มท 0810.4/ว399328/09/256628/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566กพส.มท 0810.7/ว399128/09/256628/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.5/ว4027/09/256628/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565กพส.มท 0810.7/ว393625/09/256628/09/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.3/ว397627/09/256627/09/2566
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)กสธ.มท 0819.2/ว905627/09/256627/09/2566
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ประกาศฯ]กสว.มท 0820.2/ว396227/09/256627/09/2566
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง [เอกสารแนบ]กสว.มท 0820.2/ว396327/09/256627/09/2566
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐานกพส.มท 0810.4/ว397327/09/256627/09/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติกศ.มท 0816.4/ว395626/09/256627/09/2566
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)กพร.มท 0812/ว394826/09/256627/09/2566
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็กกศ.มท 0816.4/ว395726/09/256627/09/2566

ดร.พูลศิริ  โคตรชมภู

ปลัดเทศบาลตำบลคำบง

สายด่วนปลัด 085-010-7335

ลิงก์แนะนำ


สถิติผู้เข้าใช้งาน

  • 170207ทั้งหมด:
  • 103วันนี้:
  • 151เมื่อวานนี้:
  • 1034สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 4249ต่อเดือน:
  • 133ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 12 ตุลาคม 2018เริ่มนับ:

กิจกรรม/ข่าวสาร